Projekt ŘEMESLA NÁS BAVÍ

Stručný popis projektu

Cílem projektu je představit žákům 6. a 7. tříd základních škol vybraná řemesla pomocí interaktivních audiovizuálních metod a aktivní spolupráce žáků na jejich výstupech a posílit tak jejich motivaci a vztah k rukodělným činnostem. Východiskem projektu je chybějící motivace žáků pro výběr povolání v oblasti řemeslné výroby a vědomí rezerv škol v rozvíjení mezipředmětových vazeb a provázanosti aktivit, definovaných školním vzdělávacím programem, v oblasti přípravy na budoucí povolání. Aktivity projektu jsou orientovány na motivaci žáků, vyzkoušení řemesel v přirozeném prostředí, efektivní využití multimediálních prostředků pro podporu výuky praktických činností a e-learning v samostatné přípravě žáků i pedagogů. Projektu se zúčastní min. 400 žáků a 14 učitelů 6. a 7. tříd sedmi základních škol z Karlovarského kraje (ředitelé škol potvrdili zájem o účast v projektu). Projekt bude realizovat občanské sdružení PaNaMo, které má dlouhodobé zkušenosti s realizací aktivit pro základní školy.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je realizovat program rozvoje kompetencí žáků a učitelů ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na zlepšení podmínek pro efektivní výuku technických oborů a řemesel a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání v těchto oborech.

Dílčí cíle:

 1. rozšířit povědomí žáků 6. a 7. tříd o řemeslech a podpořit vztah žáků k řemeslné výrobě pomocí atraktivního motivačního programu
 2. uskutečnit exkurze do řemeslné dílny včetně aktivního zapojení žáků do praktických činností v dílně
 3. vytvořit učební materiály, specializované na seznámení se základy vybraných řemesel a rukodělných činností, které budou využívány v rámci výuky různých předmětů a při volbě povolání
 4. zvýšit kompetence žáků i učitelů v oblasti efektivního využití ICT při výuce, archivaci a opakovanému využívání materiálů z praktických činností ve škole i při samostatné přípravě žáků
 5. zvýšit kompetence žáků i učitelů v oblasti tvorby animovaných videoklipů
 6. rozšířit stávající znalosti učitelů o řemeslech a metodice využití tématu řemesel v rámci mezipředmětových vztahů

Výstupy projektu:

 • min. 400 žáků 6. a 7. tříd, kteří absolvují různé typy aktivit v průběhu ucelených vzdělávacích programů, zvýší svou motivaci pro volbu povolání v oblasti řemeslné výroby a zvýší své ICT dovednosti,
 • min. 14 učitelů, proškolených v rámci 2 on-line kurzů v efektivním využívání e-learningu při rozvíjení kompetencí žáků, v oblasti tvorby animovaných videoklipů a oblasti využití tématu řemesla v mezipředmětových vztazích
 • 9 typů vzdělávacích programů zaměřených na vybraná řemesla (jeden komplexní program bude obsahovat motivační program s originální písničkou, on-line aktivity s využitím multimédií - audio, video, fotografie, animace),
 • 72 videoklipů vytvořených žáky o jednotlivých řemeslech, které budou sloužit k motivaci žáků z dalších tříd a škol v Karlovarském kraji
 • zlepšení podmínek pro výuku řemesel (školy budou mít dále k dispozici vytvořené učební materiály pro výuku praktických činností)

Přínos pro cílovou projektu

Snahou tohoto projektu je podněcovat vlastní aktivitu a tvořivost žáků i učitelů a jejich zájem o zkoumání možností technického vzdělávání a poznávání různých řemesel s orientací nejen na zájmové aktivity, ale především na budoucí směřování žáků při volbě povolání. V současné době nejsou tyto typy povolání v popředí zájmu, v mnoha případech si děti ani neuvědomují jejich existenci a celospolečenskou důležitost. Díky projektu se s možnostmi budoucího uplatnění seznámí a zároveň upevní svůj vztah k rukodělným činnostem a tradicím řemeslné výroby. Projekt působí na formování hodnotové orientace dětí.

Za základní přínosy pro cílovou skupinu žáků považujeme:

 1. získání základní orientace v oblasti technického vzdělávání a jednotlivých typech řemesel,
 2. získání motivace pro volbu povolání v oblasti řemesel (setkání s netradičními, uměleckými formami motivační strategie),
 3. setkání s odborníky - řemeslníky profesionály v jejich přirozeném prostředí,
 4. získání znalostí a praktických dovedností v oblasti zvoleného řemesla,
 5. získání nové ICT kompetence - příprava vlastního videoklipu,
 6. podpora sociální dovednosti - práce ve skupině se samostatně zvolenými pozicemi pod supervizí odborníka,
 7. získání motivace k vlastní tvořivé činnosti s možností okamžitého viditelného výsledku.

Za základní přínosy pro cílovou skupinu učitelů považujeme:

1) získání atraktivních učebních materiálů k tématu řemesel,
2) uvědomění si různých možností využití tématu řemesel jako tématu ideálního pro mezipředmětové vztahy,
3) zvýšení ICT dovedností - využití e-learningu pro další vzdělávání učitelů, pro podporu výuky i pro samostatnou přípravu žáků.

Vzhledem k dostupnosti velmi zajímavého elektronického a multimediálního materiálu na internetu a také možnosti doplnit tento materiál o vlastní autentické fotografie, videoklipy, zápisy z exkurze apod. se propojení ICT a praktických činností jeví jako ideální možnost rozvoje kompetencí žáků i učitelů v obou těchto oblastech zároveň.

Harmonogram projektu

březen 2013 – zahájení projektu
březen 2013 – srpen 2013 – autorská příprava materiálů
září 2013 – září 2014 – realizace motivačních seminářů a vzdělávacích programů
prosinec 2014 – ukončení projektu